ตาราง 3 แผนปฏิบัติการ      กลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี นาฏศิลป์) ปีงบประมาณ 2555
 
แผนงาน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี-นาฎศิลป์ 
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 1. เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอสำหรับนักเรียนและอำนวยความสะดวกในการสอนสำหรับครู
  2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุนทรีย์ภาพทางด้านดนตรี - นาฏศิลป์
ผู้รับผิดชอบ นายนพดล เอนกสมบูรณ์ผล นายเอกชนะ พรชนะ นางอรัญญา ประพันธ์ นางสาวนฤมล คลังสินค้า นางสาวฐิติรัตน์ ไพศาลสิริวัฒน์
ผู้ตรวจสอบและประเมินผล  
สาระสำคัญของงาน / โครงการ  
   
ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมและทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร ผลผลิต(Outputs) ผลลัพธ์
(Outcome)
ผลสัมฤทธิ์
(Result)
เงื่อนไข
ความสำเร็จ
วัตถุประสงค์ /
 ขั้นตอน
หน่วยนับ เป้าหมายกิจกรรม (บาท)   ตัวชี้วัด(KPl) ตัวชี้วัด(KPl) ตัวชี้วัด(KPl) (CSF)
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี-นาฎศิลป์

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ศึกษาข้อดีข้อเสียของอุปกรณ์ คุณภาพ อุปกรณ์ต่อพ่วง
3. สืบราคา
4. จัดซื้อ
5. ใช้งาน
6. รายงานผลการใช้งาน

  นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนทุกระดับชั้นที่เรียนวิชาดนตรี - นาฏศิลป์

มีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอและมีคุณภาพ

123,896.00

นายนพดล เอนกสมบูรณ์ผล นายเอกชนะ พรชนะ นางอรัญญา ประพันธ์ นางสาวนฤมล คลังสินค้า นางสาวฐิติรัตน์ ไพศาลสิริวัฒน์  นักเรียนมีผลการเรียนในวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ในระดับดี  นักเรียนและครูมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอ

นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในอุปกรณ์การเรียนการสอน

นักเรียนมีผลการเรียนในวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ในระดับดี

นักเรียนและครูมีอุปกรณ์การเรียนวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ที่เพียงพอ

มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ