ตาราง 3 แผนปฏิบัติการ      งานการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 2555
 
แผนงาน บริหารงานการเงินและบัญชี 
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 1. เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องเงินเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
  2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครู เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงเรียน 2.3 เจ้าหน้าที่การเงินสามารถตอบคำถามเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้องมีความโปร่งใส
ผู้รับผิดชอบ นางมัลลิกา ด้วงดี
ผู้ตรวจสอบและประเมินผล  
สาระสำคัญของงาน / โครงการ  
   
ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมและทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร ผลผลิต(Outputs) ผลลัพธ์
(Outcome)
ผลสัมฤทธิ์
(Result)
เงื่อนไข
ความสำเร็จ
วัตถุประสงค์ /
 ขั้นตอน
หน่วยนับ เป้าหมายกิจกรรม (บาท)   ตัวชี้วัด(KPl) ตัวชี้วัด(KPl) ตัวชี้วัด(KPl) (CSF)
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )
บริหารงานการเงินและบัญชี

1. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในงานการเงินและบัญชี
2. พัฒนาบุคลากร โดยร่วมอบรม สัมมนา ทั้งภาครัฐและเอกชน ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
3. จัดซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ที่สึกหรอ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานได้ต่อไป เป็นการประหยัดงบประมาณ
  สามารถให้การบริหารแก่บุคลากรได้ทั่วถึงทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียน

บริหารได้รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

60,000.00

นางมัลลิกา ด้วงดี  ผู้รับบริการพอใจกับการบริหารจัดการของงานการเงินและบัญชี  งานทุกประเภทสำเร็จเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยเหนือ

ตรวจสอบความถูกต้องของงาน โดยผู้ตรวจสอบภายในที่โรงเรียนแต่งตั้ง

สนับสนุนทุกกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ตรวจสอบจากหน่วยเหนือ 8.3 แก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจจะมี

ดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบ 100% สำเร็จตามนโยบายของโรงเรียน

บริการให้ความสะดวกแก่ทุกคน โดยยึดระเบียบเป็นหลัก