สวนวรรณคดี
     เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านต้นไม้ในวรรณคดี
 
สื่อ/อุปกรณ์ที่สำคัญ
     ต้นไม้ในวรรณคดี
 
สถานที่
    หน้าอาคาร 2